Lubelski Generator Działalności Gospodarczej

TYTUŁ I NR PROJEKTU : Lubelski Generator Działalności Gospodarczej, nr RPLU.09.03.00-06-0009/21

OKRES REALIZACJI : 01.03.2022-31.08.2023

CEL PROJEKTU : Większa ilość nowych i trwałych miejsc pracy utworzona przez min.88% tj.44 z 50 os. fizycznych w wieku 30 lat i więcej(min.33K/3ON)z terenu woj. lubelskiego(w przypadku osób fizycznych zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z pomocą kompleksowego wsparcia(m.in. wsparcie szkoleniowe, jednorazowa dotacja, wsparcie pomostowe finansowe)od 01.03.2022 do 31.08.2023 r.

GRUPA DOCELOWA:

50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego(w przypadku os. fizycznych zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEiDG lub prowadzących DG na podstawie odrębnych przepisów(w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową)w okresie 12 mcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a)os. (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

aa)os. starsze(w w.50 lat i więcej)

bb) kobiety

cc) ON

dd)osoby długotrwale bezrobotne

ee)osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym min.60% UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit.ee,

b)bezrobotni mężczyźni w wieku 30–49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20%ogółu bezrobotnych objętych wsparciem ,nie ogółu UP, i nie należą do kategorii wskazanych w pkt a)w lit.cc–ee i w pkt c)-e),

c)imigranci(w tym osoby polskiego pochodzenia )

d )reemigranci

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

f) osoby ubogie pracujące

g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Osoby wskazane w pkt c)– g)nie mogą stanowić więcej niż 40 % UP.W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c)– g)łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10%ogółu grupy docelowej

DODATKOWO:

-min.5% tj.3(2K/1M)to osoby z niepełnosprawnością

-min.55% tj.28 to kobiety

-min.10% tj.5(3K/2M)to osoby 50+

-min.10%tj.5(3K/2M)to osoby długotrwale bezrobotne

-min.20%tj.10(6K/4M)to osoby z wykształceniem maksymalnie ISCED3

Zgodnie z SZOOP Limity i ograniczenia w realizacji projektów oraz Poddziałaniem 3.3 pkt.5 Wytycznych

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze

rynku pracy na lata 2014-2020,w niniejszym konkursie wsparcie skierowane do osób odchodzących z

rolnictwa i ich rodzin ma na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń

społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.

RODZAJ OFEROWANEGO WSPARCIA:

1. Szkolenie typu ABC Przedsiębiorczości : 10 grup(śr.40 h/grupa)x 5osób, poziomy od podstawowego do zaawansowanego.

2. Szkolenie indywidualne : 2 spotkania indywidualne x4 h na 1 UP

3. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 44 UP x 23 050,00 zł( kwota maksymalna)

4. Wsparcie pomostowe finansowe dla 44 UP, którzy otrzymali dotacje bezzwrotne x 12 mcy x 2 600,00 zł netto ( kwota maksymalna)

 

TERMIN REKRUTACJI : 01.03.2022-31.05.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU : 2 904 152,50

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE : 2 468 529,61 zł

BIURO PROJEKTU / PUNKT INFORMACYJNY I NABORU : ul. Jesienna 5, 20-337 Lublin

Tel. 662- 533-280 (przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny )

e-mail : lubelskigenerator@gmail.com

AKTUALNOŚCI

Informacja z dnia 13.05.2022

Informujemy, że dnia 12.05.2022 zakończono etap rozmów z doradcą zawodowym w ramach projektu pn. „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21.

Poniżej publikujemy listę z wynikami ostatecznymi procesu rekrutacji.

1. Lista z ostatecznymi wynikami procesu rekrutacji , projekt pn. „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21.
Prosimy osoby, które zakwalifikowały się do projektu o niezwłoczne dostarczenie do biura projektu lub przesłanie skanu na mail lubelskigenerator@gmail.com dokumentów potwierdzających status na rynku pracy tj.
– osoby bez zatrudnienia zarejestrowane w urzędzie pracy : zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej
– osoby bez zatrudnienia niezarejestrowane w urzędzie pracy : zaświadczenie z ZUS o statusie osoby bezrobotnej /biernej zawodowo
– osoby zatrudnione : zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów za kwiecień 2022 oraz rodzaju, czasu trwania umowy .

Prosimy o niezwłoczne dostarczanie dokumentów z uwagi na konieczność rozpoczęcia procesu szkoleniowego.

Informacja z dnia 02.05.2022

Informujemy, że zakończono etap oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu pn. „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21. Kolejnym etapem będą rozmowy z doradcą zawodowym dla osób , które otrzymały ocenę pozytywną. O terminie rozmów z doradcą zawodowym będziemy Państwa informować indywidualnie.

Poniżej publikujemy listę z wynikami ostatecznych ocen merytorycznych.

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OGŁOSZENIE O TERMINIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH Z DNIA 22.03.2022

Informujemy, że w dniu 22.03.2022 IZ RPO WL 2014-2020 zatwierdziła dokumentację projektową projektu pn. „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21. Dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w projekcie znajdują się w zakładce „ Do pobrania „ na stronie https://www.koflublin.pl/projekt-lubelski-generator-dzialalnosci-gospodarczej/
Informujemy również o uruchomieniu naboru do projektu, który będzie trwał od 01.04.2022 do 20.04.2022.
Osobiste dostarczenie dokumentów realizowane będzie w biurze projektu : ul. Konopnicka 6/2, Lublin.
Biuro projektu będzie czynne od godziny 10.00 do 15.00 , od poniedziałku do piątku.

Celem ułatwienia kontaktu i przyspieszenia procedury naboru prosimy o wypełnienie Oświadczenia kandydata o zachowaniu zasad komunikacji elektronicznej znajdującego się pod linkiem nr 14 w zakładce „ Do pobrania”.

Osoby z niepełnosprawnościami zobowiązane są do dostarczenia orzeczenia lub innego równoważnego dokumentów poświadczającego stan zdrowia. Prosimy również o wypełnienie ankiety lub informacje do Beneficjenta o potrzebach specjalnych mogących ułatwić osobom z niepełnosprawnościami udział w projekcie.

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie dokumentów dotyczących statusu na rynku pracy :
– w przypadku osób bez zatrudnienia zarejestrowanych w Urzędzie Pracy : zaświadczenie o rejestracji
– w przypadku osób bez zatrudnienia niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy : zaświadczenie z ZUS o statusie osoby biernej/ bezrobotnej na potrzeby projektu EFS ( Druk US- 7)
– w przypadku osób zatrudnionych :zaświadczenie o zarobkach i rodzaju umowy : zaświadczenie może być wydane na wzorze znajdującym się pod linkiem nr 14

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin dotacji

Regulamin rekrutacji