Lubelski Generator Działalności Gospodarczej

TYTUŁ I NR PROJEKTU : Lubelski Generator Działalności Gospodarczej, nr RPLU.09.03.00-06-0009/21

OKRES REALIZACJI : 01.03.2022-31.08.2023

CEL PROJEKTU : Większa ilość nowych i trwałych miejsc pracy utworzona przez min.88% tj.44 z 50 os. fizycznych w wieku 30 lat i więcej(min.33K/3ON)z terenu woj. lubelskiego(w przypadku osób fizycznych zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z pomocą kompleksowego wsparcia(m.in. wsparcie szkoleniowe, jednorazowa dotacja, wsparcie pomostowe finansowe)od 01.03.2022 do 31.08.2023 r.

GRUPA DOCELOWA:

50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego(w przypadku os. fizycznych zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEiDG lub prowadzących DG na podstawie odrębnych przepisów(w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową)w okresie 12 mcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a)os. (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

aa)os. starsze(w w.50 lat i więcej)

bb) kobiety

cc) ON

dd)osoby długotrwale bezrobotne

ee)osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym min.60% UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit.ee,

b)bezrobotni mężczyźni w wieku 30–49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20%ogółu bezrobotnych objętych wsparciem ,nie ogółu UP, i nie należą do kategorii wskazanych w pkt a)w lit.cc–ee i w pkt c)-e),

c)imigranci(w tym osoby polskiego pochodzenia )

d )reemigranci

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

f) osoby ubogie pracujące

g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Osoby wskazane w pkt c)– g)nie mogą stanowić więcej niż 40 % UP.W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c)– g)łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10%ogółu grupy docelowej

DODATKOWO:

-min.5% tj.3(2K/1M)to osoby z niepełnosprawnością

-min.55% tj.28 to kobiety

-min.10% tj.5(3K/2M)to osoby 50+

-min.10%tj.5(3K/2M)to osoby długotrwale bezrobotne

-min.20%tj.10(6K/4M)to osoby z wykształceniem maksymalnie ISCED3

Zgodnie z SZOOP Limity i ograniczenia w realizacji projektów oraz Poddziałaniem 3.3 pkt.5 Wytycznych

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze

rynku pracy na lata 2014-2020,w niniejszym konkursie wsparcie skierowane do osób odchodzących z

rolnictwa i ich rodzin ma na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń

społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.

RODZAJ OFEROWANEGO WSPARCIA:

1. Szkolenie typu ABC Przedsiębiorczości : 10 grup(śr.40 h/grupa)x 5osób, poziomy od podstawowego do zaawansowanego.

2. Szkolenie indywidualne : 2 spotkania indywidualne x4 h na 1 UP

3. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 44 UP x 23 050,00 zł( kwota maksymalna)

4. Wsparcie pomostowe finansowe dla 44 UP, którzy otrzymali dotacje bezzwrotne x 12 mcy x 2 600,00 zł netto ( kwota maksymalna)

 

TERMIN REKRUTACJI : 01.03.2022-31.05.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU : 2 904 152,50

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE : 2 468 529,61 zł

BIURO PROJEKTU / PUNKT INFORMACYJNY I NABORU : ul. Jesienna 5, 20-337 Lublin

Tel. 662- 533-280 (przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny )

e-mail : lubelskigenerator@gmail.com

AKTUALNOŚCI

Informacja z dnia 22.07.2022
Dotyczy projektu : Lubelski Generator Działalności Gospodarczej, nr RPLU.09.03.00-06-0009/21
Nowy wzór rozliczenia wsparcia pomostowego

Informujemy, że od dnia 22.07.2022 obowiązuje nowy wzór załącznika nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu Lubelski Generator Działalności Gospodarczej, nr RPLU.09.03.00-06-0009/21.

Nowy wzór rozliczenia jest uproszczony i czytelny.
Prosimy też o zwracanie uwagi na wydatkowanie kwoty netto w wysokości min. 2,600 zł netto.
Kwoty brutto nie będą brane pod uwagę.

1. Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” , nr RPLU.09.03.00-06-0009/21

Zespół Projektu.

Informacja z dnia 09.07.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę wyników ocen wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach realizacji projektu pn. Lubelski Generator Działalności Gospodarczej nr RPLU.09.03.00-06-0009/21 wraz z decyzją o dofinansowaniu.

Z uwagi na 100% ocen pozytywnych lista ta jest listą ostateczną.

Terminy podpisania umowy będą ustalane z Państwem indywidualne. Planowany termin to 18,19 i 20.07.

1. Ostateczna lista oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu Lubelski Generator Działalności Gospodarczej nr RPLU.09.03.00-06-0009/21 z dnia 09.07.2022

Informacja z dnia 09.07.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową wyników ocen biznesplanów w ramach realizacji projektu pn. Lubelski Generator Działalności Gospodarczej nr RPLU.09.03.00-06-0009/21 wraz z decyzją o dofinansowaniu.

Zgodnie z regulaminem w ciągu 3 dni powinni Państwo założyć działalność gospodarczą.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia CEIDG na adres : lubelskigenerator@gmail.com. Działalność musi być założona przed podpisaniem umowy .

Prosimy też o niezwłoczne założenie rachunku bankowego firmowego i przesłanie potwierdzenia do Beneficjenta.

Terminy podpisania umowy będą ustalane z Państwem indywidualne. Planowany termin to 18,19 i 20.07.

UWAGA! BRAK DOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO STATUS NA RYNKU PRACY PRZED ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI BĘDZIE SKUTKOWAŁO BRAKIEM MOŻLIWOŚCI PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIE DOTACJI.

1. Ostateczna lista rankingowa oceny merytorycznej biznesplanów w ramach projektu Lubelski Generator Działalności Gospodarczej nr RPLU.09.03.00-06-0009/21 z dnia 09.07.2022

Informacja z dnia 05.07.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową wyników ocen biznesplanów w ramach realizacji projektu pn. Lubelski Generator Działalności Gospodarczej nr RPLU.09.03.00-06-0009/21 .

Ostateczna lista rankingowa zostanie zatwierdzona po. 10.07.2022.

Po zatwierdzeniu listy rankingowej ostatecznej otrzymają Państwo instrukcję kiedy i jak założyć działalność gospodarczą oraz konto bankowe firmowe niezbędne do otrzymania dotacji i podpisania umowy.

UWAGA!!! Przed założeniem działalności będzie trzeba dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Pracy , ZUS lub od pracodawcy ( w zależności od statusu na rynku pracy z jakim Państwo wchodzili do projektu )! Bez otrzymania od Państwa zaświadczeń nie będzie możliwe podpisanie umowy o dotacje .

1. Wstępna lista rankingowa oceny merytorycznej biznesplanów w ramach projektu Lubelski Generator Działalności Gospodarczej nr RPLU.09.03.00-06-0009/21 z dnia 05.07.2022

Informacja z dnia 11.06.2022

Informujemy, że dnia 11.06.2022 zakończono etap rozmów z doradcą zawodowym w ramach projektu pn. „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21 w ramach naboru dodatkowego.

Poniżej publikujemy listę z wynikami ostatecznymi procesu rekrutacji.

1. Lista z ostatecznymi wynikami procesu rekrutacji , projekt pn. „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21 w ramach naboru dodatkowego.

Prosimy osoby, które zakwalifikowały się do projektu o niezwłoczne dostarczenie do biura projektu lub przesłanie skanu na mail lubelskigenerator@gmail.com dokumentów potwierdzających status na rynku pracy tj.

– osoby bez zatrudnienia zarejestrowane w urzędzie pracy : zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej

– osoby bez zatrudnienia niezarejestrowane w urzędzie pracy : zaświadczenie z ZUS o statusie osoby bezrobotnej /biernej zawodowo

– osoby zatrudnione : zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów za kwiecień 2022 oraz rodzaju, czasu trwania umowy .

Prosimy o niezwłoczne dostarczanie dokumentów z uwagi na konieczność rozpoczęcia procesu szkoleniowego.

Informacja z dnia 10.06.2022

Informujemy, że zakończono etap oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu pn. „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21 w ramach naboru dodatkowego, który zakończył się dnia 10.06.2022 o godzinie 15.00. Kolejnym etapem będą rozmowy z doradcą zawodowym dla osób , które otrzymały ocenę pozytywną. O terminie rozmów z doradcą zawodowym będziemy Państwa informować indywidualnie.

Poniżej publikujemy listę z wynikami ostatecznych ocen merytorycznych.

1. Lista z ostatecznymi wynikami ocen merytorycznych projekt „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21 w ramach naboru dodatkowego.

Informacja z dnia 06.06.2022

Z uwagi na planowane zakończenie bloku szkoleniowego w dniu 21.06.2022 zarządza się , iż nabór w ramach realizacji projektu pn. Lubelski Generator Działalności Gospodarczej nr RPLU.09.03.00-06-0009/21 biznesplanów oraz wniosków o pomostowe wsparcie finansowe będzie trwał od 23.06 do 27.06.2022 roku.

Biznesplany oraz wnioski o wsparcie pomostowe finansowe będzie można składać w biurze projektu ul. Konopnicka 6/2 , Lublin osobiście lub drogą pocztową i kurierską , a także za pomocą maila : lubelskigenerator@gmail.com zgodnie z definicją skutecznego doręczenia znajdującą się w regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21.

Biznesplany oraz wnioski o wsparcie pomostowe finansowe są składane w oddzielnych kopertach wraz z wskazanymi w regulaminie załącznikami. Koperty powinny być opisane zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Rekomendowane jest złożenie dokumentów osobiście w biurze projektu w godzinach 10.00- 15.00.

Informacja z dnia 02.06.2022

UWAGA!!! WZNAWIAMY NABÓR DO PROJEKTU Lubelski Generator Działalności Gospodarczej, nr RPLU.09.03.00-06-0009/21

Szanowni Państwo z dniem 03.06.2022 wznawiamy nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej, nr RPLU.09.03.00-06-0009/21

Zapraszamy do składania dokumentów kobiety spełniające przesłanki osób ubogich pracujących( wysokość dochodu nie może przekroczyć kwoty minimalnej krajowej lub dochodu na domownika przekraczającego progi interwencji socjalnej – z wyłączeniem transferów socjalnych )
lub osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych lub krótkoterminowych ( zarobki nie mogą przekroczyć 120% wartości minimalnej krajowej)

W każdym przypadku będzie wymagane zaświadczenie od pracodawcy o rodzaju umowy i wysokości dochodów

Nabór formularzy rekrutacyjnych wznowiono w terminie od 03.06.2022 do 10.06.2022

Informacja z dnia 13.05.2022

Informujemy, że dnia 12.05.2022 zakończono etap rozmów z doradcą zawodowym w ramach projektu pn. „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21.

Poniżej publikujemy listę z wynikami ostatecznymi procesu rekrutacji.

1. Lista z ostatecznymi wynikami procesu rekrutacji , projekt pn. „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21.
Prosimy osoby, które zakwalifikowały się do projektu o niezwłoczne dostarczenie do biura projektu lub przesłanie skanu na mail lubelskigenerator@gmail.com dokumentów potwierdzających status na rynku pracy tj.
– osoby bez zatrudnienia zarejestrowane w urzędzie pracy : zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej
– osoby bez zatrudnienia niezarejestrowane w urzędzie pracy : zaświadczenie z ZUS o statusie osoby bezrobotnej /biernej zawodowo
– osoby zatrudnione : zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów za kwiecień 2022 oraz rodzaju, czasu trwania umowy .

Prosimy o niezwłoczne dostarczanie dokumentów z uwagi na konieczność rozpoczęcia procesu szkoleniowego.

Informacja z dnia 02.05.2022

Informujemy, że zakończono etap oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu pn. „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21. Kolejnym etapem będą rozmowy z doradcą zawodowym dla osób , które otrzymały ocenę pozytywną. O terminie rozmów z doradcą zawodowym będziemy Państwa informować indywidualnie.

Poniżej publikujemy listę z wynikami ostatecznych ocen merytorycznych.

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OGŁOSZENIE O TERMINIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH Z DNIA 22.03.2022

Informujemy, że w dniu 22.03.2022 IZ RPO WL 2014-2020 zatwierdziła dokumentację projektową projektu pn. „Lubelski Generator Działalności Gospodarczej” nr RPLU.09.03.00-06-0009/21. Dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w projekcie znajdują się w zakładce „ Do pobrania „ na stronie https://www.koflublin.pl/projekt-lubelski-generator-dzialalnosci-gospodarczej/
Informujemy również o uruchomieniu naboru do projektu, który będzie trwał od 01.04.2022 do 20.04.2022.
Osobiste dostarczenie dokumentów realizowane będzie w biurze projektu : ul. Konopnicka 6/2, Lublin.
Biuro projektu będzie czynne od godziny 10.00 do 15.00 , od poniedziałku do piątku.

Celem ułatwienia kontaktu i przyspieszenia procedury naboru prosimy o wypełnienie Oświadczenia kandydata o zachowaniu zasad komunikacji elektronicznej znajdującego się pod linkiem nr 14 w zakładce „ Do pobrania”.

Osoby z niepełnosprawnościami zobowiązane są do dostarczenia orzeczenia lub innego równoważnego dokumentów poświadczającego stan zdrowia. Prosimy również o wypełnienie ankiety lub informacje do Beneficjenta o potrzebach specjalnych mogących ułatwić osobom z niepełnosprawnościami udział w projekcie.

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do projektu zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie dokumentów dotyczących statusu na rynku pracy :
– w przypadku osób bez zatrudnienia zarejestrowanych w Urzędzie Pracy : zaświadczenie o rejestracji
– w przypadku osób bez zatrudnienia niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy : zaświadczenie z ZUS o statusie osoby biernej/ bezrobotnej na potrzeby projektu EFS ( Druk US- 7)
– w przypadku osób zatrudnionych :zaświadczenie o zarobkach i rodzaju umowy : zaświadczenie może być wydane na wzorze znajdującym się pod linkiem nr 14

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin dotacji

Regulamin rekrutacji