O projekcie EFS

Projekt „Śladami Steva Jobsa III edycja” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020,

Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany w partnerstwie z ENBIT Grzegorz Szwarc.

Okres realizacji projektu od: 2017-05-01 do: 2018-12-31

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia 50 mieszkańców województwa lubelskiego, w wieku 30 lat i więcej.

Oferujemy:

 • 23 000 zł dotacji inwestycyjnej dla 40 osób wyłonionych w konkursie biznes planów
 • do 1500 zł finansowego wsparcia pomostowego dla 40 osób w miesięcznych transzach przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności
 • szkolenia i doradztwo indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia firmy

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają 30 lat lub więcej i zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego
 • pozostają bez pracy (w tym są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy/Miejskim Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS/CEID lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

oraz kwalifikują się do minimum jednej z grup docelowych w projekcie:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby odchodzące z rolnictwa, czyli rolnicy zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy/Miejskim Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha oraz ubezpieczona w KRUS (przejście z KRUS do ZUS)

Dokumenty 

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć podpisany Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami w biurze projektu w Lublinie. O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu Formularza Zgłoszeniowego do biura projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty w okresie  maj –sierpień 2017 r. w trzech terminach w oparciu o opracowany Regulamin Rekrutacji.

Każdorazowo terminy rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej: www.koflublin.pl oraz w biurze projektu, z 10 dniowym wyprzedzeniem.

Etapy rekrutacji:

 • złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami
 • ocena formalna
 • ocena merytoryczna wstępnego pomysłu biznesowego
 • indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym oraz Psychologiem mająca na celu zbadanie predyspozycji do samodzielnego założenia​ oraz prowadzenia firmy 

w/w etapy rekrutacji wyłonią 50 Uczestników Projektu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pisząc do nas na adres:

projekty.kof@wp.pl

oraz telefonicznie 81 534 93 74 lub 506 037 251

Dokumenty niezbędne do udziału w projekcie są już opublikowane w zakładce aktualności