Szanowni Państwo,

informujemy iż  od 27.11.2017r. (poniedziałek) od godziny 8.00 do dnia 01.12.2017r. (piątek) do godziny 15.00, przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami. 


WNIOSKI składane  powinny być wraz z BIZNESPLANEM oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia.


W/w dokumenty można składać osobiście do Biura Projektu : ul. Konopnicka 6/2, 20-022 Lublin lub przesłać na podany adres pocztą/kurierem.


Wszystkie dokumenty należy złożyć w DWÓCH EGZEMPLARZACH, (dwa oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)  wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami.

Biznesplany powinny być trwale spięte. 


Wszystkie niezbędne dokumenty są do pobrania poniżej. 

dokumenty do pobrania

Wniodek o wsparcie finansowe – dotacja

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013

WZÓR_Formularz_informacji_przedstawionych _przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis – rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (UCZESTNIK PROJEKTU) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

Szanowni Państwo,