Najbliższa rodzina zwolniona z podatku od spadków i darowizn

Otrzymując darowiznę nie możemy tracić z pola widzenia faktu, że świadczenie to może być opodatkowane. Chodzi tutaj o opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn. Oczywiście, jak każda ustawa podatkowa tak i ta przewiduje zwolnienie od opodatkowania jak i preferencje podatkowe.

Wysokość opodatkowania darowizny wspomnianym podatkiem zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Nie bez znaczenia jest również wartość darowizny. I tak na przykład najbliższa rodzina może być zwolniona z podatku. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać o spełnieniu kilku warunków, o których poniżej.

Od jakich kwot nie zapłacimy podatku

Tak jak zostało już wspomniane podatek od spadków i darowizn zależy od pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Pokrewieństwo to ustawa dzieli na trzy grupy:

  • do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
  • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
  • do grupy III – innych nabywców.

Następnie, w odniesieniu do każdej z grup ustawa wskazuje na kwoty wolne od opodatkowania, czyli inaczej mówiąc, określa maksymalne kwoty darowizn, których otrzymanie nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku. Obecnie kwoty te przedstawiają się następująco:

  • dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej – 9637 zł,
  • dla drugiej grupy – 7276 zł,
  • dla trzeciej – 4902 zł.

Co ważne – są to limity pięcioletnie.

Zwolnienie dla najbliższej rodziny

Przyjrzyjmy się jednak tej kategorii darowizn, które w praktyce spotyka się najczęściej. Chodzi oczywiście o darowizny udzielane w ramach najbliższej rodziny. Przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przewidują możliwość ich całkowitego zwolnienia z podatku, bez względu na kwotę darowizny. Zacznijmy od tego, że ustawa dokładnie wskazuje kogo możemy zaliczyć do członków najbliżej rodziny. I tak do kategorii najbliższej rodziny, która może skorzystać z tego zwolnienia należą: małżonek, małżonka, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, pasierbica, rodzeństwo, ojczym i macocha. Oczywiście, jak to ma miejsce w przepisach dotyczących zwolnienia podatkowego, nic nie dzieje się bezwarunkowo. Aby darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny mogła korzystać ze zwolnienia konieczne jest:

  • po pierwsze: zgłoszenie faktu otrzymania darowizny w ciągu sześciu miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego;
  • po drugie: przekazanie darowizny musi zostać udokumentowanie przelewem bankowym.

Zgodnie z ustawą przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje przeważnie z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, co oznacza, że w przypadku darowizny środków pieniężnych będzie to dzień wpływu kwoty pożyczki na rachunek obdarowanego.

Trzeba pamiętać, że przekazanie darowizny w formie gotówkowej nie zwalnia z podatku.

Trzeba również zaznaczyć, że w kwestii warunku dotyczącego formy przekazania darowizny od lat trwają spory pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Przykładowo WSA w Gliwicach w wyroku z 15 lutego 2022 r. (sygn. akt I SA/Gl 1307/21 – wyrok prawomocny) orzekł, że użyty w ustawie zwrot „udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy” należy rozumieć jako obowiązek wykazania, że doszło do transferu środków pieniężnych z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego (wykonania darowizny), przy czym drugorzędne znaczenie ma sposób dokonania tego transferu – nie musi to być transfer bezgotówkowy (z rachunku bankowego darczyńcy na rachunek bankowy obdarowanego). Ze stanowiskiem tym nie zgadzają się natomiast organy podatkowe (patrz: pismo dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2022 r. nr 0111-KDIB2-3.4015.88.2022.2.BD).

Podstawa prawna:

  • art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1043 ze zm.)
Najbliższa rodzina zwolniona z podatku od spadków i darowizn