Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku w Polsce funkcjonuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

CEEB zawiera informacje na temat źródeł ciepła lub spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Głównym celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat używanych źródeł ogrzewania swoich budynków oraz stosowanego opału.

Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

W przypadku budynków oddanych do użytku po 1 lipca 2021 roku, właściciele/zarządcy tych budynków mają obowiązek złożenia deklaracji do CEEB w terminie 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

W przypadku zaś budynków starszych, tj. oddanych do użytku przed 1 lipca 2021 roku, właściciele/zarządcy tych budynków muszą złożyć deklaracje do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Jeżeli budynek posiada więcej niż jedno źródło ciepła lub spalania paliw, właściciel/zarządca wskazuje w deklaracji wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, również kominki i tzw. kozy.

Z kolei urządzenia chłodzące, nawet z funkcją grzewczą, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB.

W przypadku współwłasności budynku wystarczające jest złożenie deklaracji do CEEB przez jednego ze współwłaścicieli.

Obowiązek zgłoszenia do CEEB nie dotyczy najemców oraz osób mieszkających w blokach korzystających ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw – deklaracje za te osoby składają odpowiednio właściciele i zarządcy budynków.

Deklaracje do CEEB można składać:

  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – aplikacja umożliwia złożenie podpisu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego oraz kwalifikowane podpisu elektronicznego;
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.

Wzory formularzy dostępne są poniżej:

Podstawa prawna:

  • art. 27a i art. 27g ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 438 ze zm.)

 

Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)