Na koniec roku firmy muszą zweryfikować i wycenić majątek

Ustawa o rachunkowości wymaga przeprowadzania inwentaryzacji aktywów na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Niektóre składniki majątku można spisywać już w październiku. Weryfikacja stanu aktywów nie może trwać dłużej niż do 15 stycznia. Stwierdzone niedobory i nadwyżki trzeba ująć w księgach rachunkowych. Jednostki gospodarcze mają obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Inwentaryzacja składników […]

Podatek od rozwiązanej umowy dożywocia nie podlega zwrotowi

Rozwiązanie prawidłowo zawartej umowy dożywocia nie stanowi podstawy do wystąpienia o zwrot 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa dopuszcza odzyskanie daniny na skutek uchylenia skutków prawnych oświadczenia woli stron tej czynności. Dobrowolne rozwiązanie umowy to jednak za mało. Potwierdziła to właśnie skarbówka. Więcej na ten temat w tekście w serwisie Prawo.pl >>

NSA: To podatnik, nie urzędnik, musi odtworzyć dokumentację księgową po pożarze

Obowiązek odtworzenia dokumentacji księgowej po pożarze spoczywa na podatniku, a nie na organach skarbowych. Tylko w przypadku, gdy podatnik ma problemy z jej odtworzeniem, bo np. kontrahent odmówi wydania duplikatu, podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o pomoc. Do takiego wniosku doszedł właśnie Naczelny Sąd Administracyjny. Więcej na ten temat w tekście w serwisie […]

Wysokość wynagrodzeń netto zależy od druku PIT-2

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia PIT- 2 (9) „Oświadczenia/ wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Wzór formularza dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów. Ważne: Złożone wcześniej przez pracowników druki PIT-2 zachowują swoją ważność. Zatrudnieni nie mają obowiązku ponownie składać oświadczeń w nowej wersji, o […]

W 2023 roku wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne ryczałtowców

Główny Urząd Statystyczny ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2022 roku w sektorze przedsiębiorstw. Wskaźnik ten jest podstawą do obliczenia składki zdrowotnej dla płacących zryczałtowany podatek od przychodów (tzw. ryczałtowców). Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6965,94 zł (rok wcześniej było to 6221,04 zł). Zgodnie z przepisami, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne ryczałtowców zależy od wysokości rocznych […]

Odliczenie od dochodu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w 2023 roku

Podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (według skali) stanowi dochód, który podatnik może pomniejszyć o darowizny przekazane m.in. na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, działającym w Unii Europejskiej lub innym państwie należącym […]

Członek zarządu nie uniknie łatwo odpowiedzialności za podatki spółki

Członkowie zarządu spółek kapitałowych (spółek z o.o., prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych) odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z tymi spółkami za ich zaległości podatkowej, jeżeli egzekucja z majątku tej spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Członkowie zarządu mogą uwolnić się od tej odpowiedzialności wyłącznie w nielicznych przypadkach. Co gorsza, najnowsze orzecznictwo […]

Wybór formy opodatkowania na 2023 roku

Dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem według skali, chyba że podatnik wybierze opodatkowanie podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dokonany wybór sposobu opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tytułu działalności gospodarczej w […]

Zapewnienie niedzieli wolnej od pracy obowiązkiem pracodawcy

Zatrudniając pracowników w niedziele, pracodawca musi zapewnić co najmniej jedną niedzielę wolnej od pracy w ciągu każdych kolejnych czterech tygodni. Dotyczy to zarówno planowania pracy w harmonogramach czasu pracy, jak i ewentualnego dodatkowego zlecania pracy w tych dniach. Według art. 151(9) par. 2 kodeksu pracy, za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę przypadająca […]

E-rozliczenia podatków ułatwiają pracę, ale głównie fiskusowi

Organy podatkowe zyskują kolejne źródła wiedzy o podatnikach. Wkrótce z pomocą skarbówce przyjdą obowiązkowe faktury elektroniczne w ramach Krajowego Systemu e-Faktur i obligatoryjny wymóg przesyłania urzędnikom ksiąg rachunkowych. Dzięki tym narzędziom, kontrole będą trwały nieustannie. Istnieje też ryzyko prób obchodzenia przepisów o przedawnieniu, które następuje po pięciu latach. E-faktury trzeba będzie natomiast przechowywać aż 10 […]