Rozliczenie podróży służbowej powinno nastąpić w określonym terminie

Pracownik powinien dokonać rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. W tym terminie powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość. Wyjazd w podróż służbową pociąga za sobą pewne wydatki. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy […]

Ocieplenie budynku firmy może obniżyć również wysokość podatków

Sytuacja gospodarcza zmusza przedsiębiorców do podejmowania działań, których celem jest ograniczenie kosztów zużycia energii i kosztów ogrzewania. Jedną z alternatyw jest ocieplenie budynku celem uniknięcia strat ciepła. Czy taka inwestycja przyniesie dodatkowy efekt w postaci obniżenia podatków? O tym, w dalszej części opracowania. VAT do odliczenia na bieżąco Przede wszystkim, na kwestię zakupu towarów i usług […]

Rozliczanie podatku naliczonego z e-faktur – ważny moment otrzymania faktury

Stosownie do postanowień art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, ilekroć jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Przez fakturę elektroniczną zaś, zgodnie z pkt 32 tegoż artykułu, rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną […]

Jak opodatkować sprzedaż samochodu po zakończeniu umowy leasingu?

Podatnicy nadal najczęściej pozyskują samochody w firmie poprzez zawieranie umów leasingowych. Umowy te pomimo licznych zmian w prawie nadal są korzystne podatkowo. Podatnicy, zawierając umowę leasingu, mogą bowiem nadal znacząco obniżyć swoje zobowiązania podatkowe. Umowa leasingu W ustawach o podatkach dochodowych znajdziemy legalną definicję leasingu. Przez umowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną […]

Wydatki o charakterze osobistym a koszty uzyskania przychodów

Jednym z zagadnień podatkowych, z którymi spotykają się przedsiębiorcy jest to, czy poniesiony przez nich wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodów. Niektóre koszty, które ponosi osoba prowadząca działalność gospodarczą mogą bowiem służyć zarówno celom działalności gospodarczej, jak i celom prywatnym. W tym miejscu wystarczy wskazać chociażby na zakup okularów dla przedsiębiorcy. Okulary przedsiębiorcy […]

Wśród młodych małżonków intercyzy coraz popularniejsze

Nowy trend jest coraz bardziej widoczny. Młodzi małżonkowie wolą osobne rozliczenia, własne konta bankowe i rozdzielność majątkową. W ten sposób chcą zabezpieczyć się przed długami współmałżonka, odpowiedzialnością podatkową i innymi ryzykami prawnymi. Prawnicy przewidują, że zjawisko będzie się nasilać – zwłaszcza teraz, w okresie wysokiej inflacji i niepewnej przyszłości gospodarczej. Więcej na ten temat w […]

Od 1 września nowe zasady funkcjonowania przejść granicznych

Od 1 września do 30 listopada 2022 r. będzie realizowany pilotażowy projekt zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych dla ruchu pojazdów ciężarowych. Poinformowało o tym właśnie Ministerstwo Finansów. Dostępność przejść granicznych będzie uzależniona od ciężaru pojazdu. Masa całkowita nieprzekraczająca 7,5 tony Pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony będą odprawiane wyłącznie na drogowych przejściach […]

Udzielanie informacji przez banki i inne instytucje kredytowe i finansowe

Zarówno przed, jak i po 1 lipca, do podatników docierała niepokojąca wiadomość o znaczącym rozszerzeniu uprawnień organów podatkowych we wgląd w sytuację majątkową podatnika. Konkretnie rzecz ujmując – chodzi o ich uprawnienie do wglądu w obroty na rachunkach bankowych podatników. Trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko część uprawnień organów podatkowych, jeśli chodzi o kwestie […]

Dodatek za pracę w nocy – niepełna godzina pracy nocnej oraz praca nocna na przełomie miesięcy

Naliczając dodatek za pracę w porze nocnej należy odnieść się do miesiąca kalendarzowego, w którym praca nocna była wykonywana. Dodatek ten przysługuje w odpowiedniej proporcji za każdy czas przepracowany w nocy, nie tylko za pełne przepracowane godziny. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Wynosi on 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z […]

Wpływ przychodów z najmu prywatnego na limit zwolnienia z VAT przedsiębiorcy jednoosobowego

Przedsiębiorca jednoosobowy, który uzyskuje przychody z najmu, może kwalifikować je jako pochodzące z działalności gospodarczej albo uznać, że jest to tzw. najem prywatny. W sytuacji, gdyby miał wątpliwości w tym zakresie, może spróbować posiłkować się stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w uchwale z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21, przyjął, że przychody […]