Większość firm inwentaryzację w księgach rachunkowych musi zakończyć do 15 stycznia

Inwentaryzacja to jeden z obowiązkowych etapów poprzedzających sporządzenie sprawozdania finansowego. Jej celem jest ustalenie realnego stanu środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa, a także zobowiązań na dany dzień.

W jaki sposób przeprowadzić inwentaryzację?

Wyróżnia się trzy metody inwentaryzacji:

 • Spis z natury, czyli wycena spisanych ilości, porównanie wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic;
 • Potwierdzenia sald, czyli otrzymanie od banków i uzyskanie od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic;
 • Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników.

Kiedy przeprowadzić inwentaryzację prowadząc księgi rachunkowe?

Z reguły inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, jednak termin ten jest dotrzymany, jeśli inwentaryzacja rozpocznie się trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończy do 15 dnia następnego roku. Należy jednak pamiętać, iż stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Ważne: Prace inwentaryzacyjne dla jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mogą się już rozpocząć od 1 października 2022r. i trwać do 15 stycznia 2023 r.

Do składników aktywów, których inwentaryzację można przeprowadzić w terminie od 1 października danego roku obrotowego do 15 stycznia następnego roku, zalicza się przede wszystkim:

 • rzeczowe aktywa obrotowe (materiały, towary, wyroby gotowe) objęte ewidencją bilansową, znajdujące się na terenie niestrzeżonym lub na terenie strzeżonym, lecz nieobjęte ewidencją ilościowo-wartościową,
 • środki trwałe znajdujące się na terenie niestrzeżonym z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości,
 • maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujące się na terenie niestrzeżonym,
 • aktywa będące własnością innych jednostek, powierzone do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania,
 • należności inwentaryzowane drogą potwierdzenia salda.

Ważne: W przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na inny dzień niż dzień bilansowy, ich stan ustala się na dzień bilansowy poprzez dopisanie i odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia sald – przychodów i rozchodów, jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Jakie składniki majątku nie mogą być zinwentaryzowane wcześniej niż na ostatni dzień bilansowy?

Uproszczenia, dotyczącego terminu inwentaryzacji, nie można zastosować do:

 • aktywów pieniężnych,
 • papierów wartościowych,
 • produktów w toku produkcji,
 • materiałów, towarów i produktów gotowych odpisywanych w koszty w momencie ich zakupu lub wytworzenia.

Inwentaryzację tych składników aktywów należy przeprowadzić na ostatni dzień roku obrotowego.

Jak wyglądają kolejne kroki w przeprowadzaniu inwentaryzacji?

 • Ustalenie stanu rzeczywistego składnika aktywów i pasywów jednostki według stanu na określony dzień,
 • Porównanie stanu rzeczywistego z wielkością wynikającą z ksiąg rachunkowych,
 • Ustalenie i wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych,
 • Doprowadzenie stanu wynikającego z ksiąg do zgodności ze stanem rzeczywistym i rozliczenie odpowiedzialnych osób

Podstawa prawna:

 • art. 26 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.)
Większość firm inwentaryzację w księgach rachunkowych musi zakończyć do 15 stycznia