Spółki ze stratą zapłacą podatek?

Polski Ład wprowadza nowy podatek minimalny, a mianowicie tzw. „podatek od straty”.

Nowy podatek będzie dotyczył podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy:

  • ponieśli stratę z działalności operacyjnej albo
  • osiągnęli udział dochodów w przychodach z działalności operacyjnej (bez uwzględniania przychodów z zysków kapitałowych) w wysokości nie większej niż 1%.

Podatek wyniesie 10% podstawy opodatkowania.

Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie będzie uwzględniać się m.in.:

  • zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych,
  • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

Ale skoro jest strata to jak policzyć 10%?

Podatnik będzie musiał ustalić podstawę opodatkowania na cele minimalnego podatku dochodowego.

Podstawę opodatkowania stanowi suma:

  • kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym,
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego powyżej poziomu 30% wyniku operacyjnego (wyliczonego według specjalnego wzoru),
  • wartości odroczonego podatku dochodowego oraz
  • kosztów usług niematerialnych poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych oraz podmiotów z siedzibami w rajach podatkowych także powyżej limitów wyliczonych według określonych wzorów.
Uwaga!
Nawet jeśli spółka nie ma przychodów minimalny może wystąpić konieczność zapłaty podatku minimalnego. Warto zatem już teraz zrobić symulację, jak będzie wyglądał kolejny rok firmy pod kątem dochodowości.
 

W przypadku gdy w trakcie roku został zapłacony podatek CIT, można go odliczyć od wyliczonego podatku minimalnego. Z kolei,jeśli w jednym roku został zapłacony podatek minimalny a w kolejnych latach wychodzi CIT do zapłaty, podatnicy mają możliwość przez 3 lata odliczyć minimalny podatek od CIT.

Podatek koniecznie trzeba będzie wpłacić do urzędu w terminie złożenia zeznania rocznego, czyli do 31 marca.

Dopiero założyłem spółkę, czy od razu będą płacił minimalny podatek, skoro mam stratę?

Przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w dwóch kolejnych latach podatkowych są zwolnieniu z podlegania minimalnemu podatkowi.

Czy każdego dotyczy minimalny podatek?

Dotyczy wszystkich, ale są pewne wyjątki np. przedsiębiorcy dopiero zaczynający działalność, firmy, które odnotowały spadek przychodów o co najmniej 30% w stosunku do roku poprzedniego, instytucje finansowe, zajmujące się eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych, ale także podmioty w których udziałowcami są tylko osoby fizyczne, a sam podmiot nie posiada udziałów w innych spółkach.

Należy dokładnie sprawdzić w pierwszej kolejności, czy nie możemy skorzystać z wyłączenia od podatku.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – oczekuje na podpis Prezydenta

Stan prawny aktualny na dzień 16.11.2021 r.

Spółki ze stratą zapłacą podatek?