Formalności przy zakładaniu spółki z o.o. – check lista

W związku ze zmianami podatkowymi, jakie wprowadza Polski Ład od 2022 r. w ostatnich miesiącach niezwykłą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z tym, iż rejestrując spółkę z o.o. nie zawsze mają Państwo świadomość jakie obowiązki na Państwu spoczywają, przedstawiamy najważniejsze etapy tego procesu.

Ważne!
Od 1 lipca 2021 r. rejestracja spółki z o.o. może odbyć się wyłącznie elektronicznie.
 

Złożenie wniosku odbywa się poprzez portal: https://prs.ms.gov.pl/

Z możliwości tego systemu można skorzystać, jeśli posiadają Państwo: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty, a także jeśli założą Państwo konto w systemie PRS.

Posiadając konto w systemie, mogą Państwo logować się do niego i korzystać z funkcjonalności modułu „e-formularze KRS”.

Etapy i kolejne kroki rejestracji spółki z o.o. przedstawiają się następująco:

1. Umowa spółki

  • Może zostać sporządzona przez notariusza – wówczas w systemie PRS nie załącza się umowy spółki podpisanej przez notariusza. Niezbędne jest jednak podanie numeru aktu notarialnego w CREWAN (Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych). Taki numer znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.
  • Do zawarcia umowy spółki można wykorzystać również wzorzec udostępniony na portalu S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/). W takim przypadku wniosek o wpis do KRS należy złożyć w systemie S24.

2. PCC-3 – podatek od umowy spółki wynosi 0,5% kapitału zakładowego. Należy go zapłacić w terminie 14 dni od dnia umowy spółki – nie dotyczy to umów zawieranych przez notariusza (sporządzając akt od razu pobiera on podatek PCC-3).

3. W związku z tym, że spółka musi posiadać siedzibę, należy posiadać umowę najmu/dzierżawy jako tytuł prawny do lokalu, w którym będzie znajdowała się siedziba spółki.

4. Kolejnym krokiem jest założenie rachunku bankowego spółki.

5. NIP-8 – składamy do Urzędu Skarbowego w terminie 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Jeśli spółka będzie zobowiązana do opłacania składek ZUS, wtedy formularz NIP-8 należy złożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

6. ZUS po otrzymaniu danych z Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) sporządzi w imieniu spółki:

  • zgłoszenie spółki na formularzu ZUS ZPA,
  • informację o rachunkach bankowych spółki na formularzu ZUS ZBA,
  • informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej na formularzu ZUS ZAA.

7. CRBR – zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 7 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS.

8. VAT-R – jeśli spółka zamierza być podatnikiem VAT lub ze względu na rodzaj działalności musi być podatnikiem VAT koniecznie musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT – termin przed dokonaniem pierwszej opodatkowanej czynności.

9. ZUS – jeśli spółka jest jednoosobowa lub będzie zatrudniała pracowników – musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń na odpowiednich formularzach.

10. NIP i REGON spółka otrzymuje automatycznie wraz z postanowieniem sądu o wpisie – nie ma potrzeby składania wniosków o ich rejestrację.

Rejestracja spółki wymaga także wniesienia opłat rejestracyjnych (500 zł opłata sądowa przy rejestracji w KRS oraz 100 zł opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; podczas rejestracji poprzez system S24 opłaty są niższe i wynoszą odpowiednio 250 zł i 100 zł).

Państwa biuro rachunkowe, może wykonać dla Państwa czynności związane z przygotowaniem niektórych deklaracji i zgłoszeń, proszę w tym celu skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym.

Źródło: biznes.gov.pl

Stan prawny aktualny na dzień 15.11.2021 r.

Formalności przy zakładaniu spółki z o.o. – check lista