Nieterminowe dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego a czynny żal

Dlaczego tak ważne jest terminowe przekazywanie danych do biura rachunkowego?

A kto powinien podpisać czynny żal – przedsiębiorca, czy biuro rachunkowe?

Przede wszystkim biuro rachunkowe realizuje szereg obowiązków w imieniu przedsiębiorcy. To biuro oblicza zaliczkę na podatek dochodowy, to biuro składa JPK w przypadku podatników VAT. Czy zatem jeśli przekażemy dane do biura dopiero 26. dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc, to coś się stanie?

Owszem, stanie się. W przypadku nieotrzymania danych np. do sporządzenia i wysyłki JPK, biuro zrobi to po po terminie. Podobnie może być w przypadku uporczywego niepłacenia podatku. Konsekwencją jest to, iż w takim przypadku pojawia się odpowiedzialność na gruncie Kodeksu karnego skarbowego – dalej k.k.s.

Wszystko za sprawą tego, iż zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym księgami są:

1)  księgi rachunkowe;

2)  podatkowa księga przychodów i rozchodów;

3)  ewidencja;

4)  rejestr;

5)  inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

Jednocześnie art. 61a k.k.s. wskazuje, iż kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych lub w tzw. wypadkach mniejszej wagi podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, a grzywna ta może w 2021 r. wynosić aż 14 000 zł.

Co więcej, podatnik, który nie podaje danych do biura rachunkowego i biuro nie jest w stanie podać kwoty podatku do zapłaty, może narazić się na kolejną odpowiedzialność, tzn. podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, może podlegać karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Czy można uwolnić się od tej odpowiedzialności?

Tak, można. Istnieje w Kodeksie karnym skarbowym instytucja tzw. czynnego żalu, która wskazuje, iż nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Jednym słowem w przypadku kiedy podatnik zawiadomi organ podatkowy, np. że nie złożył w terminie JPK i zawiadomi w nim także z jakiego powodu oraz kto był za to odpowiedzialny, może uniknąć konsekwencji na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

Kto jednak powinien podpisać czynny żal? Biuro rachunkowe, czy przedsiębiorca?

W przypadku gdy dochodzi do nieprzekazania terminowo faktur, w związku z czym biuro rachunkowe nie jest w stanie przygotować na czas deklaracji podatkowych, czy obliczyć podatku, winnym zaistniałej sytuacji jest przedsiębiorca, a zatem to on jest sprawcą czynu, który do tego naruszenia doprowadził. Tym samym w czynnym żalu powinien wskazać siebie jako sprawcę czynu, podać powody, dla których tak się stało, oraz to przedsiębiorca powinien podpisać czynny żal. Należy jednak pamiętać, że złożenie czynnego żalu to zawiadomienie organu przed powzięciem przez organ informacji o tym, że dana czynność nie została dokonana, zatem w niektórych przypadkach, gdy organ już poweźmie informację, że podatnik nie wypełnił swoich obowiązków, nawet czynny żal nie pomoże.

Z tego powodu przedsiębiorcy powinni pilnować, aby dokumenty spływały do biur w uzgodnionych terminach.

Podstawa prawna:

  • art. 16,art. 61a ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 408 ze zm.).
Nieterminowe dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego a czynny żal