Likwidujesz firmowe konto w banku? Sprawdź czy, oby nie masz pieniędzy na rachunku VAT

Rachunek VAT to specjalny rachunek otwierany przez bank automatycznie dla każdego podatnika posiadającego firmowy rachunek rozliczeniowy.

Ważne!
Z chwilą likwidacji rachunku rozliczeniowego likwidowany jest rachunek VAT. Jeżeli są na nim zdeponowane środki finansowe należy pamiętać o ich właściwym zabezpieczeniu.

Istnieją dwie, a w zasadzie już trzy możliwości.

Przed likwidacją rachunku można:

 • wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o przekazanie środków na rachunek rozliczeniowy i dopiero po ich wycofaniu dokonać fizycznej likwidacji rachunku firmowego,
 • przekazać środki na inny rachunek VAT przy użyciu komunikatu przelewu, czyli dokonać samodzielnie przelewu na inny rachunek VAT prowadzony w tym samym albo innym banku. Czynność ta nazywana jest „przekazaniem własnym” i może być dokonywana w ramach wszystkich Państwa rachunków VAT.
Uwaga!
Od 1 października 2021 r. przelewy mogą być realizowane nie tylko pomiędzy rachunkami VAT w tym samym banku, ale i rachunkami VAT prowadzonymi dla przedsiębiorcy przez inne banki.
       

W sytuacji, gdy żadna z tych czynności nie zostanie podjęta, wówczas środki zostaną zdeponowane na rachunku technicznym. To jednak, od 1 października 2021 r. , także nie problem. Z tym dniem pojawiła się bowiem trzecia możliwość. Środki zdeponowane na technicznym rachunku VAT (po likwidacji konta) na wniosek przedsiębiorcy będą zwracane na wskazane konto.

Zmiana przepisów obejmuje sytuację, gdy na dzień rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowego podatnik posiada, na powiązanym z tym rachunkiem rozliczeniowym rachunku VAT, środki pieniężne i nie dokonał przeniesienia tych środków na inny rachunek VAT, jak też nie wystąpił z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego w celu uzyskania zgody na ich przeksięgowanie. Wówczas bank dokonuje przeksięgowania tych środków na tzw. rachunek techniczny. Środki te są, zatem „zdeponowane” na specjalnym rachunku (rachunek techniczny) i oczekują na ewentualną dyspozycję posiadacza.

Ustawodawca uregulował, iż od 1 października 2021 r. podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę środków należących do niego i zdeponowanych na rachunku technicznym. Wniosek powinien wskazywać numer rachunku VAT, z którego nastąpiło przekazanie środków na rachunek techniczny oraz wysokość środków, jaka ma zostać wypłacona. Zgoda na wypłatę środków w formie postanowienia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Podstawa prawna: 

 • art. 108b ust. 10 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),
 • art. 62bart. 62c ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.),
 • ustawa z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. poz. 1626).

Stan prawny aktualny na dzień 1.10.2021 r.

Likwidujesz firmowe konto w banku? Sprawdź czy, oby nie masz pieniędzy na rachunku VAT