Będą zmiany w składaniu CIT-ST

Formularz CIT-ST funkcjonuje już od wielu lat, jako załącznik do zeznania podatkowego CIT-8. Nie wszyscy zobowiązani pamiętają jednak o jego składaniu. To często zapomniany obowiązek. Chodzi przede wszystkim o tych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy jeszcze do niedawna byli podatnikami podatku dochodowego os osób fizycznych, a więc spółki komandytowe, spółki jawne, będące podatnikami CIT (mające wśród swoich wspólników nie tylko osoby fizyczne, ale także spółki z o.o. lub spółki komandytowe), a także spółki komandytowo – akcyjne, które co prawda już od wielu lat są podatnikami CIT, jednakże od początku 2022 roku, wskutek zmian wprowadzonych w obszarze składek zdrowotnych na mocy Polskiego Ładu, przeżywają swój renesans.

Informacje w CIT-ST

Formularz CIT-ST jest informacją o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawową wytyczną, która pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie: składać czy nie, jest fakt zatrudniania osób na podstawę umów o pracę.

Obowiązek ten dotyczy zarówno podatników prowadzących działalność wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak też podatników prowadzących działalność na terenie RP przez położony tutaj zakład (zakład zagraniczny).

CIT-ST składamy do 31 marca każdego roku, zamieszczając w tym formularzu informacje według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Obowiązek ten realizują również podatkowe grupy kapitałowe za pośrednictwem spółki dominującej.

Ważne!
W obecnej chwili trwają prace na projektem kolejnych zmian w Polskim Ładzie, które w głównej mierze dotyczyć będą zagadnień CIT. Z projektu wynika, że CIT-ST będzie składany w drodze wysyłki elektronicznej. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.
 

Podstawa prawna:

  • art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 1800 ze zm.)
Będą zmiany w składaniu CIT-ST